रातीजगा में गाया जाने वाला बाया का गीत

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या छापरीया म छिप रही, डुंगरीया म रम रही।

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

बाया उंचा तो घाळू बेसणा ओ बाया लुल लुल लागूली पाय,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या डूंगरीया म रम रही छापरीया म छीप रही।

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

बाया चावळ रांदूली  उजला  ओ बाया हरिया मुंगारीसी दाल ,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या डुंगरीया म रम रही छापरीया छीप रही।

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

बाया भेस दवाडू भरूडी ओ बाया उजली  रंदाऊला खीर,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या डुंगरीया म रम रही, छापरीयाम छीप रही।

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

बाया पोली  तो पावू उजली ओ बाया तीवण तीस बत्तीस,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या,डुंगरीया म रम रही, छापरीया म छीप रही जी 

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

बाया घी भर तोलू  तोलडी ओ बाया पापड तलुली पचास,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या डुंगरीया रम रही छापरीया छीप रही।

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात ,

बाया जिम्या तो चुट्या रूच रह्या ओ बाया इमरत चलूये कराय, जी

सातू बेना जी मोटी राण्या, डुंगरीया म रम रही छापरीया म छीप रही

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात 

बाया खेलतान ते रूवाणीया,बाया रोवतान दियो थे  हसाय,

जी सातू बेना जी मोटी राण्या, डुंगरीया म रम री, छापरीया म छीप रही।

बाया थे म्हार आजो पावणी ओ बाया भरण भादूडार रात 

अन्य पोस्ट

पित्रानी जी का गीत