राती जगा का गीत डाळी बाई

डाली बाई कठोड बावू ये जवार, डाळीबाई कठोड हीरा मोती लाल

,जी रूणीच चालो महाराज,

जी ओराण पधारो महाराज, डाळीबाई धोरा बावू ये जवार,

डाली  बाई क्याऱ्या हीरा मोती लाल जी रूणीच चालो……

डाली बाई क्यासू सिंचूली जवार, डाळीबाई क्यासू हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो……

डाली बाई दहिया सिंचूली जवार, डाळीबाई क्यासू हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो….

डाली बाई क्यासू निनाणू जवार, डाळीबाई क्यासू हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो……

डाली बाई खुरप्या निनाणू जवार, डाळीबाई नखल्या हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो.

डाली बाई दताळ्या काटू ये जवार, डाळीबाई हाता हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो….

डाली बाई क्याम लावू ये जवार, डाळीबाई क्याम हीरा मोती लाल। जी

रूणीच चाललेलो…..

डाली बाई गाडा ल्यावू ये जवार, डाळीबाई छबल्या हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो…. •

डाली बाई कठोड उतारू जवार, डाळीबाई कठोड हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो..

डाली बाई पोळ्या उतारू जवार, डाळीबाई ओरा हीरा मोती लाल जी

रूणीच चालो….

अन्य गीत

सती माता का गीत 

Categorized in: