गुरु वन्दना | GURU VANDANA

गुरु वन्दना |

GURU VANDANA

ब्रह्मानन्द परम् सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिम |

द्व्न्दातितं गगन सदृशं तत्वमस्यादि लक्ष्यम ||

एकं नित्यम विमलमचल्म सर्धी साक्षिभूतं |

भावातीतं त्रिगुण रहितं ,  सद्गुण तन्मामी ||

बंदउगुरु पद पदमु परागा |

सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ||

श्री गुरु पद नख मनिगन जोती |

सुमिरत दिव्य , दृष्टि हियँ होती ||

|| जय गुरुदेव ||                       || जय गुरुदेव ||

अन्य समन्धित पोस्ट

हनुमान चालीसा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top