Shiv Sahastra Namavali | ॐ शिव सहस्त्रनामावली भगवान शिव के एकहजार नाम

ॐ शिव सहस्त्रनामावली

भगवान शिव के एक हजारआठ  नाम

 • ॐ स्थिराय नमः॥
 • ॐ स्थाणवे नमः॥
 • ॐ प्रभवे नमः॥
 • ॐ भीमाय नमः॥
 • ॐ प्रवराय नमः॥
 • ॐ वरदाय नमः॥
 • ॐ वराय नमः॥
 • ॐ सर्वात्मन नमः॥
 • ॐ सर्वविख्याताय नमः॥
 • ॐ सर्वस्मै नमः॥
 • ॐ सर्वकाराय नमः॥
 • ॐ भवाय नमः॥
 • ॐ जटिने नमः॥
 • ॐ चर्मिणे नमः॥
 • ॐ शिखण्डिने नमः॥
 • ॐ सर्वांङ्गाय नमः॥
 • ॐ सर्वभावाय नमः॥
 • ॐ हराय नमः॥
 • ॐ हरिणाक्षाय नमः॥
 • ॐ सर्वभूतहराय नमः॥
 • ॐ प्रभवे नमः॥
 • ॐ प्रवृत्तये नमः॥
 • ॐ निवृत्तये नमः॥
 • ॐ नियताय नमः॥
 • ॐ शाश्वताय नमः॥
 • ॐ ध्रुवाय नमः॥
 • ॐ श्मशानवासिने नमः॥
 • ॐ भगवते नमः॥
 • ॐ खेचराय नमः॥
 • ॐ गोचराय नमः॥
 • ॐ अर्दनाय नमः॥
 • ॐ अभिवाद्याय नमः॥
 • ॐ महाकर्मणे नमः॥
 • ॐ तपस्विने नमः॥
 • ॐ भूतभावनाय नमः॥
 • ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः॥
 • ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः॥
 • ॐ महारूपाय नमः॥
 • ॐ महाकायाय नमः॥
 • ॐ वृषरूपाय नमः॥
 • ॐ महायशसे नमः॥
 • ॐ महात्मने नमः॥
 • ॐ सर्वभूतात्मने नमः॥
 • ॐ विश्वरूपाय नमः॥
 • ॐ महाहनवे नमः॥
 • ॐ लोकपालाय नमः॥
 • ॐ अंतर्हितात्मने नमः॥
 • ॐ प्रसादाय नमः॥
 • ॐ हयगर्दभाय नमः॥
 • ॐ पवित्राय नमः॥ (50)
 • ॐ महते नमः॥
 • ॐ नियमाय नमः॥
 • ॐ नियमाश्रिताय नमः॥ 
 • ॐ सर्वकर्मणे नमः॥
 • ॐ स्वयंभूताय नमः॥
 • ॐ आदये नमः॥
 • ॐ आदिकराय नमः॥
 • ॐ निधये नमः॥
 • ॐ सहस्राक्षाय नमः॥
 • ॐ विशालाक्षाय नमः॥
 • ॐ सोमाय नमः॥
 • ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः॥
 • ॐ चंद्राय नमः॥
 • ॐ सूर्याय नमः॥
 • ॐ शनये नमः॥
 • ॐ केतवे नमः॥
 • ॐ ग्रहाय नमः॥
 • ॐ ग्रहपतये नमः॥
 • ॐ वराय नमः॥
 • ॐ अत्रये नमः॥
 • ॐ अत्र्यानमस्कर्त्रे नमः॥
 • ॐ मृगबाणार्पणाय नमः॥
 • ॐ अनघाय नमः॥
 • ॐ महातपसे नमः॥
 • ॐ घोरतपसे नमः॥
 • ॐ अदीनाय नमः॥
 • ॐ दीनसाधककराय नमः॥
 • ॐ संवत्सरकराय नमः॥
 • ॐ मंत्राय नमः॥
 • ॐ प्रमाणाय नमः॥
 • ॐ परमन्तपाय नमः॥
 • ॐ योगिने नमः॥
 • ॐ योज्याय नमः॥
 • ॐ महाबीजाय नमः॥
 • ॐ महारेतसे नमः॥
 • ॐ महाबलाय नमः॥
 • ॐ सुवर्णरेतसे नमः॥
 • ॐ सर्वज्ञाय नमः॥
 • ॐ सुबीजाय नमः॥
 • ॐ बीजवाहनाय नमः॥
 • ॐ दशबाहवे नमः॥
 • ॐ अनिमिषाय नमः॥
 • ॐ नीलकण्ठाय नमः॥
 • ॐ उमापतये नमः॥
 • ॐ विश्वरूपाय नमः॥
 • ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः॥
 • ॐ बलवीराय नमः॥
 • ॐ अबलोगणाय नमः॥
 • ॐ गणकर्त्रे नमः॥
 • ॐ गणपतये नमः॥ (100)
 • ॐ दिग्वाससे नमः॥
 • ॐ कामाय नमः॥
 • ॐ मंत्रविदे नमः॥
 • ॐ परममन्त्राय नमः॥
 • ॐ सर्वभावकराय नमः॥
 • ॐ हराय नमः॥
 • ॐ कमण्डलुधराय नमः॥
 • ॐ धन्विते नमः॥
 • ॐ बाणहस्ताय नमः॥
 • ॐ कपालवते नमः॥
 • ॐ अशनिने नमः॥
 • ॐ शतघ्निने नमः॥
 • ॐ खड्गिने नमः॥
 • ॐ पट्टिशिने नमः॥
 • ॐ आयुधिने नमः॥
 • ॐ महते नमः॥
 • ॐ स्रुवहस्ताय नमः॥
 • ॐ सुरूपाय नमः॥
 • ॐ तेजसे नमः॥
 • ॐ तेजस्करनिधये नमः॥
 • ॐ उष्णीषिणे नमः॥
 • ॐ सुवक्त्राय नमः॥
 • ॐ उदग्राय नमः॥
 • ॐ विनताय नमः॥
 • ॐ दीर्घाय नमः॥
 • ॐ हरिकेशाय नमः॥
 • ॐ सुतीर्थाय नमः॥
 • ॐ कृष्णाय नमः॥
 • ॐ श्रृगालरूपाय नमः॥
 • ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
 • ॐ मुण्डाय नमः॥
 • ॐ सर्वशुभंकराय नमः॥
 • ॐ अजाय नमः॥
 • ॐ बहुरूपाय नमः॥
 • ॐ गन्धधारिणे नमः॥
 • ॐ कपर्दिने नमः॥
 • ॐ उर्ध्वरेतसे नमः॥
 • ॐ उर्ध्वलिंगाय नमः॥
 • ॐ उर्ध्वशायिने नमः॥
 • ॐ नभस्थलाय नमः॥
 • ॐ त्रिजटाय नमः॥
 • ॐ चीरवाससे नमः॥
 • ॐ रूद्राय नमः॥
 • ॐ सेनापतये नमः॥
 • ॐ विभवे नमः॥
 • ॐ अहश्चराय नमः॥
 • ॐ नक्तंचराय नमः॥
 • ॐ तिग्ममन्यवे नमः॥
 • ॐ सुवर्चसाय नमः॥
 • ॐ गजघ्ने नमः॥
 • ॐ दैत्यघ्ने नमः॥
 • ॐ कालाय नमः॥
 • ॐ लोकधात्रे नमः॥
 • ॐ गुणाकराय नमः॥
 • ॐ सिंहसार्दूलरूपाय नमः॥
 • ॐ आर्द्रचर्माम्बराय नमः॥
 • ॐ कालयोगिने नमः॥
 • ॐ महानादाय नमः॥
 • ॐ सर्वकामाय नमः॥
 • ॐ चतुष्पथाय नमः॥
 • ॐ निशाचराय नमः॥
 • ॐ प्रेतचारिणे नमः॥
 • ॐ भूतचारिणे नमः॥
 • ॐ महेश्वराय नमः॥
 • ॐ बहुभूताय नमः॥
 • ॐ बहुधराय नमः॥
 • ॐ स्वर्भानवे नमः॥
 • ॐ अमिताय नमः॥
 • ॐ गतये नमः॥
 • ॐ नृत्यप्रियाय नमः॥
 • ॐ नृत्यनर्ताय नमः॥
 • ॐ नर्तकाय नमः॥
 • ॐ सर्वलालसाय नमः॥
 • ॐ घोराय नमः॥
 • ॐ महातपसे नमः॥
 • ॐ पाशाय नमः॥
 • ॐ नित्याय नमः॥
 • ॐ गिरिरूहाय नमः॥
 • ॐ नभसे नमः॥
 • ॐ सहस्रहस्ताय नमः॥
 • ॐ विजयाय नमः॥
 • ॐ व्यवसायाय नमः॥
 • ॐ अतन्द्रियाय नमः॥
 • ॐ अधर्षणाय नमः॥
 • ॐ धर्षणात्मने नमः॥
 • ॐ यज्ञघ्ने नमः॥
 • ॐ कामनाशकाय नमः॥
 • ॐ दक्षयागापहारिणे नमः॥
 • ॐ सुसहाय नमः॥
 • ॐ मध्यमाय नमः॥
 • ॐ तेजोपहारिणे नमः॥
 • ॐ बलघ्ने नमः॥
 • ॐ मुदिताय नमः॥
 • ॐ अर्थाय नमः॥
 • ॐ अजिताय नमः॥
 • ॐ अवराय नमः॥
 • ॐ गम्भीरघोषाय नमः॥
 • ॐ गम्भीराय नमः॥
 • ॐ गंभीरबलवाहनाय नमः॥
 • ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः॥
 • ॐ न्यग्रोधाय नमः॥
 • ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः॥
 • ॐ विभवे नमः॥
 • ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः॥
 • ॐ महाकायाय नमः॥
 • ॐ महाननाय नमः॥
 • ॐ विश्वकसेनाय नमः॥
 • ॐ हरये नमः॥
 • ॐ यज्ञाय नमः॥
 • ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः॥
 • ॐ तीक्ष्णतापाय नमः॥
 • ॐ हर्यश्वाय नमः॥
 • ॐ सहायाय नमः॥
 • ॐ कर्मकालविदे नमः॥
 • ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः॥
 • ॐ यज्ञाय नमः॥
 • ॐ समुद्राय नमः॥
 • ॐ वडमुखाय नमः॥
 • ॐ हुताशनसहायाय नमः॥
 • ॐ प्रशान्तात्मने नमः॥
 • ॐ हुताशनाय नमः॥
 • ॐ उग्रतेजसे नमः॥
 • ॐ महातेजसे नमः॥
 • ॐ जन्याय नमः॥
 • ॐ विजयकालविदे नमः॥
 • ॐ ज्योतिषामयनाय नमः॥
 • ॐ सिद्धये नमः॥
 • ॐ सर्वविग्रहाय नमः॥
 • ॐ शिखिने नमः॥
 • ॐ मुण्डिने नमः॥
 • ॐ जटिने नमः॥
 • ॐ ज्वालिने नमः॥
 • ॐ मूर्तिजाय नमः॥
 • ॐ मूर्ध्दगाय नमः॥
 • ॐ बलिने नमः॥
 • ॐ वेणविने नमः॥
 • ॐ पणविने नमः॥
 • ॐ तालिने नमः॥
 • ॐ खलिने नमः॥
 • ॐ कालकंटकाय नमः॥
 • ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः॥
 • ॐ गुणबुद्धये नमः॥
 • ॐ लयाय नमः॥
 • ॐ अगमाय नमः॥
 • ॐ प्रजापतये नमः॥
 • ॐ विश्वबाहवे नमः॥ ॐ विभागाय नमः॥
 • ॐ सर्वगाय नमः॥
 • ॐ अमुखाय नमः॥
 • ॐ विमोचनाय नमः॥
 • ॐ सुसरणाय नमः॥
 • ॐ हिरण्यकवचोद्भाय नमः॥
 • ॐ मेढ्रजाय नमः॥
 • ॐ बलचारिणे नमः॥
 • ॐ महीचारिणे नमः॥
 • ॐ स्रुत्याय नमः॥
 • ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः॥
 • ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः॥
 • ॐ व्यालरूपाय नमः॥
 • ॐ गुहावासिने नमः॥
 • ॐ गुहाय नमः॥
 • ॐ मालिने नमः॥
 • ॐ तरंगविदे नमः॥
 • ॐ त्रिदशाय नमः॥
 • ॐ त्रिकालधृगे नमः॥
 • ॐ कर्मसर्वबन्ध–विमोचनाय नमः॥
 • ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः॥
 • ॐ युधि शत्रुवानाशिने नमः॥
 • ॐ सांख्यप्रसादाय नमः॥
 • ॐ दुर्वाससे नमः॥
 • ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः॥
 • ॐ प्रस्कन्दनाय नमः॥
 • ॐ विभागज्ञाय नमः॥
 • ॐ अतुल्याय नमः॥
 • ॐ यज्ञविभागविदे नमः॥
 • ॐ सर्वचारिणे नमः॥
 • ॐ सर्ववासाय नमः॥
 • ॐ दुर्वाससे नमः॥
 • ॐ वासवाय नमः॥
 • ॐ अमराय नमः॥
 • ॐ हैमाय नमः॥
 • ॐ हेमकराय नमः॥
 • ॐ अयज्ञसर्वधारिणे नमः॥
 • ॐ धरोत्तमाय नमः॥
 • ॐ लोहिताक्षाय नमः॥
 • ॐ महाक्षाय नमः॥
 • ॐ विजयाक्षाय नमः॥
 • ॐ विशारदाय नमः॥
 • ॐ संग्रहाय नमः॥
 • ॐ निग्रहाय नमः॥
 • ॐ कर्त्रे नमः॥
 • ॐ सर्पचीरनिवसनाय नमः॥
 • ॐ मुख्याय नमः॥
 • ॐ अमुख्याय नमः॥
 • ॐ देहाय नमः॥
 • ॐ काहलये नमः॥
 • ॐ सर्वकामदाय नमः॥
 • ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः॥
 • ॐ सुबलाय नमः॥
 • ॐ बलरूपधृगे नमः॥
 • ॐ सर्वकामवराय नमः॥
 • ॐ सर्वदाय नमः॥
 • ॐ सर्वतोमुखाय नमः॥
 • ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः॥
 • ॐ निपातिने नमः॥
 • ॐ अवशाय नमः॥
 • ॐ खगाय नमः॥
 • ॐ रौद्ररूपाय नमः॥
 • ॐ अंशवे नमः॥
 • ॐ आदित्याय नमः॥
 • ॐ बहुरश्मये नमः॥
 • ॐ सुवर्चसिने नमः॥
 • ॐ वसुवेगाय नमः॥
 • ॐ महावेगाय नमः॥
 • ॐ मनोवेगाय नमः॥
 • ॐ निशाचराय नमः॥
 • ॐ सर्ववासिने नमः॥
 • ॐ श्रियावासिने नमः॥
 • ॐ उपदेशकराय नमः॥
 • ॐ अकराय नमः॥
 • ॐ मुनये नमः॥
 • ॐ आत्मनिरालोकाय नमः॥
 • ॐ संभग्नाय नमः॥
 • ॐ सहस्रदाय नमः॥
 • ॐ पक्षिणे नमः॥
 • ॐ पक्षरूपाय नमः॥
 • ॐ अतिदीप्ताय नमः॥
 • ॐ विशाम्पतये नमः॥
 • ॐ उन्मादाय नमः॥
 • ॐ मदनाय नमः॥
 • ॐ कामाय नमः॥
 • ॐ अश्वत्थाय नमः॥
 • ॐ अर्थकराय नमः॥
 • ॐ यशसे नमः॥
 • ॐ वामदेवाय नमः॥
 • ॐ वामाय नमः॥
 • ॐ प्राचे नमः॥
 • ॐ दक्षिणाय नमः॥
 • ॐ वामनाय नमः॥
 • ॐ सिद्धयोगिने नमः॥
 • ॐ महर्षये नमः॥
 • ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
 • ॐ सिद्धसाधकाय नमः॥
 • ॐ भिक्षवे नमः॥
 • ॐ भिक्षुरूपाय नमः॥
 • ॐ विपणाय नमः॥
 • ॐ मृदवे नमः॥
 • ॐ अव्ययाय नमः॥
 • ॐ महासेनाय नमः॥
 • ॐ विशाखाय नमः॥
 • ॐ षष्टिभागाय नमः॥
 • ॐ गवाम्पतये नमः॥
 • ॐ वज्रहस्ताय नमः॥
 • ॐ विष्कम्भिने नमः॥
 • ॐ चमुस्तंभनाय नमः॥
 • ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः॥
 • ॐ तालाय नमः॥
 • ॐ मधवे नमः॥
 • ॐ मधुकलोचनाय नमः॥
 • ॐ वाचस्पतये नमः॥
 • ॐ वाजसनाय नमः॥
 • ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मचारिणे नमः॥
 • ॐ लोकचारिणे नमः॥
 • ॐ सर्वचारिणे नमः॥
 • ॐ विचारविदे नमः॥
 • ॐ ईशानाय नमः॥
 • ॐ ईश्वराय नमः॥
 • ॐ कालाय नमः॥
 • ॐ निशाचारिणे नमः॥
 • ॐ पिनाकधृगे नमः॥
 • ॐ निमितस्थाय नमः॥
 • ॐ निमित्ताय नमः॥
 • ॐ नन्दये नमः॥
 • ॐ नन्दिकराय नमः॥
 • ॐ हरये नमः॥
 • ॐ नन्दीश्वराय नमः॥
 • ॐ नन्दिने नमः॥
 • ॐ नन्दनाय नमः॥
 • ॐ नंन्दीवर्धनाय नमः॥
 • ॐ भगहारिणे नमः॥
 • ॐ निहन्त्रे नमः॥
 • ॐ कालाय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मणे नमः॥
 • ॐ पितामहाय नमः॥
 • ॐ चतुर्मुखाय नमः॥
 • ॐ महालिंगाय नमः॥
 • ॐ चारूलिंगाय नमः॥
 • ॐ लिंगाध्यक्षाय नमः॥
 • ॐ सुराध्यक्षाय नमः॥
 • ॐ योगाध्यक्षाय नमः॥
 • ॐ युगावहाय नमः॥
 • ॐ बीजाध्यक्षाय नमः॥
 • ॐ बीजकर्त्रे नमः॥
 • ॐ अध्यात्मानुगताय नमः॥
 • ॐ बलाय नमः॥
 • ॐ इतिहासाय नमः॥
 • ॐ सकल्पाय नमः॥
 • ॐ गौतमाय नमः॥
 • ॐ निशाकराय नमः॥
 • ॐ दम्भाय नमः॥
 • ॐ अदम्भाय नमः॥
 • ॐ वैदम्भाय नमः॥
 • ॐ वश्याय नमः॥
 • ॐ वशकराय नमः॥
 • ॐ कलये नमः॥
 • ॐ लोककर्त्रे नमः॥
 • ॐ पशुपतये नमः॥
 • ॐ महाकर्त्रे नमः॥
 • ॐ अनौषधाय नमः॥
 • ॐ अक्षराय नमः॥
 • ॐ परब्रह्मणे नमः॥
 • ॐ बलवते नमः॥
 • ॐ शक्राय नमः॥
 • ॐ नीतये नमः॥
 • ॐ अनीतये नमः॥
 • ॐ शुद्धात्मने नमः॥
 • ॐ मान्याय नमः॥
 • ॐ शुद्धाय नमः॥
 • ॐ गतागताय नमः॥
 • ॐ बहुप्रसादाय नमः॥
 • ॐ सुस्पप्नाय नमः॥
 • ॐ दर्पणाय नमः॥
 • ॐ अमित्रजिते नमः॥
 • ॐ वेदकराय नमः॥
 • ॐ मंत्रकराय नमः॥
 • ॐ विदुषे नमः॥
 • ॐ समरमर्दनाय नमः॥
 • ॐ महामेघनिवासिने नमः॥
 • ॐ महाघोराय नमः॥
 • ॐ वशिने नमः॥
 • ॐ कराय नमः॥
 • ॐ अग्निज्वालाय नमः॥
 • ॐ महाज्वालाय नमः॥
 • ॐ अतिधूम्राय नमः॥
 • ॐ हुताय नमः॥
 • ॐ हविषे नमः॥
 • ॐ वृषणाय नमः॥
 • ॐ शंकराय नमः॥
 • ॐ नित्यंवर्चस्विने नमः॥
 • ॐ धूमकेताय नमः॥
 • ॐ नीलाय नमः॥
 • ॐ अंगलुब्धाय नमः॥
 • ॐ शोभनाय नमः॥
 • ॐ निरवग्रहाय नमः॥
 • ॐ स्वस्तिदायकाय नमः॥
 • ॐ स्वस्तिभावाय नमः॥
 • ॐ भागिने नमः॥
 • ॐ भागकराय नमः॥
 • ॐ लघवे नमः॥
 • ॐ उत्संगाय नमः॥
 • ॐ महांगाय नमः॥
 • ॐ महागर्भपरायणाय नमः॥
 • ॐ कृष्णवर्णाय नमः॥
 • ॐ सुवर्णाय नमः॥
 • ॐ सर्वदेहिनामिनिन्द्राय नमः॥
 • ॐ महापादाय नमः॥
 • ॐ महाहस्ताय नमः॥
 • ॐ महाकायाय नमः॥
 • ॐ महायशसे नमः॥
 • ॐ महामूर्धने नमः॥
 • ॐ महामात्राय नमः॥
 • ॐ महानेत्राय नमः॥
 • ॐ निशालयाय नमः॥
 • ॐ महान्तकाय नमः॥
 • ॐ महाकर्णाय नमः॥
 • ॐ महोष्ठाय नमः॥
 • ॐ महाहनवे नमः॥
 • ॐ महानासाय नमः॥
 • ॐ महाकम्बवे नमः॥
 • ॐ महाग्रीवाय नमः॥
 • ॐ श्मशानभाजे नमः॥
 • ॐ महावक्षसे नमः॥
 • ॐ महोरस्काय नमः॥
 • ॐ अंतरात्मने नमः॥
 • ॐ मृगालयाय नमः॥
 • ॐ लंबनाय नमः॥
 • ॐ लम्बितोष्ठाय नमः॥
 • ॐ महामायाय नमः॥
 • ॐ पयोनिधये नमः॥
 • ॐ महादन्ताय नमः॥
 • ॐ महाद्रष्टाय नमः॥
 • ॐ महाजिह्वाय नमः॥
 • ॐ महामुखाय नमः॥
 • ॐ महारोम्णे नमः॥
 • ॐ महाकोशाय नमः॥
 • ॐ महाजटाय नमः॥
 • ॐ प्रसन्नाय नमः॥
 • ॐ प्रसादाय नमः॥
 • ॐ प्रत्ययाय नमः॥
 • ॐ गिरिसाधनाय नमः॥
 • ॐ स्नेहनाय नमः॥
 • ॐ अस्नेहनाय नमः॥
 • ॐ अजिताय नमः॥
 • ॐ महामुनये नमः॥
 • ॐ वृक्षाकाराय नमः॥
 • ॐ वृक्षकेतवे नमः॥
 • ॐ अनलाय नमः॥
 • ॐ वायुवाहनाय नमः॥
 • ॐ गण्डलिने नमः॥
 • ॐ मेरूधाम्ने नमः॥
 • ॐ देवाधिपतये नमः॥
 • ॐ अथर्वशीर्षाय नमः॥
 • ॐ सामास्या नमः॥
 • ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः॥
 • ॐ यजुः
 • ॥ पादभुजाय नमः॥
 • ॐ गुह्याय नमः॥
 • ॐ प्रकाशाय नमः॥
 • ॐ जंगमाय नमः॥
 • ॐ अमोघार्थाय नमः॥
 • ॐ प्रसादाय नमः॥
 • ॐ अभिगम्याय नमः॥
 • ॐ सुदर्शनाय नमः॥
 • ॐ उपकाराय नमः॥
 • ॐ प्रियाय नमः॥
 • ॐ सर्वाय नमः॥
 • ॐ कनकाय नमः॥
 • ॐ काञ्चनवच्छये नमः॥
 • ॐ नाभये नमः॥
 • ॐ नन्दिकराय नमः॥
 • ॐ भावाय नमः॥
 • ॐ पुष्करथपतये नमः॥
 • ॐ स्थिराय नमः॥
 • ॐ द्वादशाय नमः॥
 • ॐ त्रासनाय नमः॥
 • ॐ आद्याय नमः॥
 • ॐ यज्ञाय नमः॥
 • ॐ यज्ञसमाहिताय नमः॥
 • ॐ नक्तंस्वरूपाय नमः॥
 • ॐ कलये नमः॥
 • ॐ कालाय नमः॥
 • ॐ मकराय नमः॥
 • ॐ कालपूजिताय नमः॥
 • ॐ सगणाय नमः॥
 • ॐ गणकराय नमः॥
 • ॐ भूतवाहनसारथये नमः॥
 • ॐ भस्मशयाय नमः॥
 • ॐ भस्मगोप्त्रे नमः॥
 • ॐ भस्मभूताय नमः॥
 • ॐ तरवे नमः॥
 • ॐ गणाय नमः॥
 • ॐ लोकपालाय नमः॥
 • ॐ आलोकाय नमः॥
 • ॐ महात्मने नमः॥
 • ॐ सर्वपूजिताय नमः॥
 • ॐ शुक्लाय नमः॥
 • ॐ त्रिशुक्लाय नमः॥
 • ॐ संपन्नाय नमः॥
 • ॐ शुचये नमः॥
 • ॐ भूतनिशेविताय नमः॥
 • ॐ आश्रमस्थाय नमः॥
 • ॐ क्रियावस्थाय नमः॥
 • ॐ विश्वकर्ममतये नमः॥
 • ॐ वराय नमः॥
 • ॐ विशालशाखाय नमः॥
 • ॐ ताम्रोष्ठाय नमः॥
 • ॐ अम्बुजालाय नमः॥
 • ॐ सुनिश्चलाय नमः॥
 • ॐ कपिलाय नमः॥
 • ॐ कपिशाय नमः॥
 • ॐ शुक्लाय नमः॥
 • ॐ आयुषे नमः॥
 • ॐ पराय नमः॥
 • ॐ अपराय नमः॥
 • ॐ गंधर्वाय नमः॥
 • ॐ अदितये नमः॥
 • ॐ ताक्ष्याय नमः॥
 • ॐ सुविज्ञेयाय नमः॥
 • ॐ सुशारदाय नमः॥
 • ॐ परश्वधायुधाय नमः॥
 • ॐ देवाय नमः॥
 • ॐ अनुकारिणे नमः॥
 • ॐ सुबान्धवाय नमः॥
 • ॐ तुम्बवीणाय नमः॥
 • ॐ महाक्रोधाय नमः॥
 • ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः॥
 • ॐ जलेशयाय नमः॥
 • ॐ उग्राय नमः॥
 • ॐ वंशकराय नमः॥
 • ॐ वंशाय नमः॥
 • ॐ वंशानादाय नमः॥
 • ॐ अनिन्दिताय नमः॥
 • ॐ सर्वांगरूपाय नमः॥
 • ॐ मायाविने नमः॥
 • ॐ सुहृदे नमः॥
 • ॐ अनिलाय नमः॥
 • ॐ अनलाय नमः॥
 • ॐ बन्धनाय नमः॥
 • ॐ बन्धकर्त्रे नमः॥
 • ॐ सुवन्धनविमोचनाय नमः॥
 • ॐ सयज्ञयारये नमः॥
 • ॐ सकामारये नमः॥
 • ॐ महाद्रष्टाय नमः॥
 • ॐ महायुधाय नमः॥
 • ॐ बहुधानिन्दिताय नमः॥
 • ॐ शर्वाय नमः॥
 • ॐ शंकराय नमः॥
 • ॐ शं कराय नमः॥
 • ॐ अधनाय नमः॥
 • ॐ अमरेशाय नमः॥
 • ॐ महादेवाय नमः॥
 • ॐ विश्वदेवाय नमः॥
 • ॐ सुरारिघ्ने नमः॥
 • ॐ अहिर्बुद्धिन्याय नमः॥
 • ॐ अनिलाभाय नमः॥
 • ॐ चेकितानाय नमः॥
 • ॐ हविषे नमः॥
 • ॐ अजैकपादे नमः॥
 • ॐ कापालिने नमः॥
 • ॐ त्रिशंकवे नमः॥
 • ॐ अजिताय नमः॥
 • ॐ शिवाय नमः॥
 • ॐ धन्वन्तरये नमः॥
 • ॐ धूमकेतवे नमः॥
 • ॐ स्कन्दाय नमः॥
 • ॐ वैश्रवणाय नमः॥
 • ॐ धात्रे नमः॥
 • ॐ शक्राय नमः॥
 • ॐ विष्णवे नमः॥
 • ॐ मित्राय नमः॥
 • ॐ त्वष्ट्रे नमः॥
 • ॐ ध्रुवाय नमः॥
 • ॐ धराय नमः॥
 • ॐ प्रभावाय नमः॥
 • ॐ सर्वगोवायवे नमः॥
 • ॐ अर्यम्णे नमः॥
 • ॐ सवित्रे नमः॥
 • ॐ रवये नमः॥
 • ॐ उषंगवे नमः॥
 • ॐ विधात्रे नमः॥
 • ॐ मानधात्रे नमः॥
 • ॐ भूतवाहनाय नमः॥
 • ॐ विभवे नमः॥
 • ॐ वर्णविभाविने नमः॥
 • ॐ सर्वकामगुणवाहनाय नमः॥
 • ॐ पद्मनाभाय नमः॥
 • ॐ महागर्भाय नमः॥
 • चन्द्रवक्त्राय नमः॥
 • ॐ अनिलाय नमः॥
 • ॐ अनलाय नमः॥
 • ॐ बलवते नमः॥
 • ॐ उपशान्ताय नमः॥
 • ॐ पुराणाय नमः॥
 • ॐ पुण्यचञ्चवे नमः॥
 • ॐ ईरूपाय नमः॥
 • ॐ कुरूकर्त्रे नमः॥
 • ॐ कुरूवासिने नमः॥
 • ॐ कुरूभूताय नमः॥
 • ॐ गुणौषधाय नमः॥
 • ॐ सर्वाशयाय नमः॥
 • ॐ दर्भचारिणे नमः॥
 • ॐ सर्वप्राणिपतये नमः॥
 • ॐ देवदेवाय नमः॥
 • ॐ सुखासक्ताय नमः॥
 • ॐ सत स्वरूपाय नमः॥
 • ॐ असत् रूपाय नमः॥
 • ॐ सर्वरत्नविदे नमः॥
 • ॐ कैलाशगिरिवासने नमः॥
 • ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः॥
 • ॐ कूलहारिणे नमः॥
 • ॐ कुलकर्त्रे नमः॥
 • ॐ बहुविद्याय नमः॥
 • ॐ बहुप्रदाय नमः॥
 • ॐ वणिजाय नमः॥
 • ॐ वर्धकिने नमः॥
 • ॐ वृक्षाय नमः॥
 • ॐ बकुलाय नमः॥
 • ॐ चंदनाय नमः॥
 • ॐ छदाय नमः॥
 • ॐ सारग्रीवाय नमः॥
 • ॐ महाजत्रवे नमः॥
 • ॐ अलोलाय नमः॥
 • ॐ महौषधाय नमः॥
 • ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः॥
 • ॐ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः॥
 • ॐ सिंहनादाय नमः॥
 • ॐ सिंहद्रंष्टाय नमः॥
 • ॐ सिंहगाय नमः
 • ॥ ॐ सिंहवाहनाय नमः॥
 • ॐ प्रभावात्मने नमः॥
 • ॐ जगतकालस्थालाय नमः॥
 • ॐ लोकहिताय नमः॥
 • ॐ तरवे नमः॥
 • ॐ सारंगाय नमः॥
 • ॐ नवचक्रांगाय नमः॥
 • ॐ केतुमालिने नमः॥
 • ॐ सभावनाय नमः॥
 • ॐ भूतालयाय नमः॥
 • ॐ भूतपतये नमः॥
 • ॐ अहोरात्राय नमः॥
 • ॐ अनिन्दिताय नमः॥
 • ॐ सर्वभूतवाहित्रे नमः॥
 • ॐ सर्वभूतनिलयाय नमः॥
 • ॐ विभवे नमः॥
 • ॐ भवाय नमः॥
 • ॐ अमोघाय नमः॥
 • ॐ संयताय नमः॥
 • ॐ अश्वाय नमः॥
 • ॐ भोजनाय नमः॥
 • ॐ प्राणधारणाय नमः॥
 • ॐ धृतिमते नमः॥
 • ॐ मतिमते नमः॥
 • ॐ दक्षाय नमः॥
 • ॐ सत्कृयाय नमः॥
 • ॐ युगाधिपाय नमः॥
 • ॐ गोपाल्यै नमः॥
 • ॐ गोपतये नमः॥
 • ॐ ग्रामाय नमः॥
 • ॐ गोचर्मवसनाय नमः॥
 • ॐ हरये नमः॥
 • ॐ हिरण्यबाहवे नमः॥
 • ॐ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः॥
 • ॐ प्रकृष्टारये नमः॥
 • ॐ महाहर्षाय नमः॥
 • ॐ जितकामाय नमः॥
 • ॐ जितेन्द्रियाय नमः॥
 • ॐ गांधाराय नमः॥
 • ॐ सुवासाय नमः॥
 • ॐ तपः नम: ॥
 • ॐ सक्ताय नमः॥
 • ॐ रतये नमः॥
 • ॐ नराय नमः॥
 • ॐ महागीताय नमः॥
 • ॐ महानृत्याय नमः॥
 • ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः॥
 • ॐ महाकेतवे नमः॥
 • ॐ महाधातवे नमः॥
 • ॐ नैकसानुचराय नमः॥
 • ॐ चलाय नमः॥
 • ॐ आवेदनीयाय नमः॥
 • ॐ आदेशाय नमः॥
 • ॐ सर्वगंधसुखावहाय नमः॥
 • ॐ तोरणाय नमः॥
 • ॐ तारणाय नमः॥
 • ॐ वाताय नमः॥
 • ॐ परिधये नमः॥
 • ॐ पतिखेचराय नमः॥
 • ॐ संयोगवर्धनाय नमः॥
 • ॐ वृद्धाय नमः॥
 • ॐ गुणाधिकाय नमः॥
 • ॐ अतिवृद्धाय नमः॥
 • ॐ नित्यात्मसहायाय नमः॥
 • ॐ देवासुरपतये नमः॥
 • ॐ पत्ये नमः॥
 • ॐ युक्ताय नमः॥
 • ॐ युक्तबाहवे नमः
 • ॥ ॐ दिविसुपर्वदेवाय नमः॥
 • ॐ आषाढाय नमः॥
 • ॐ सुषाढ़ाय नमः॥
 • ॐ ध्रुवाय नमः॥
 • ॐ हरिणाय नमः॥
 • ॐ हराय नमः॥
 • ॐ आवर्तमानवपुषे नमः॥
 • ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः॥
 • ॐ महापथाय नमः॥
 • ॐ विमर्षशिरोहारिणे नमः॥
 • ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः॥
 • ॐ अक्षरथयोगिने नमः॥
 • ॐ सर्वयोगिने नमः॥
 • ॐ महाबलाय नमः॥
 • ॐ समाम्नायाय नमः॥
 • ॐ असाम्नायाय नमः॥
 • ॐ तीर्थदेवाय नमः॥
 • ॐ महारथाय नमः॥
 • ॐ निर्जीवाय नमः॥
 • ॐ जीवनाय नमः॥
 • ॐ मंत्राय नमः॥ ॐ शुभाक्षाय नमः॥
 • ॐ बहुकर्कशाय नमः॥
 • ॐ रत्नप्रभूताय नमः॥
 • ॐ रत्नांगाय नमः॥
 • ॐ महार्णवनिपानविदे नमः॥
 • ॐ मूलाय नमः॥
 • ॐ विशालाय नमः॥
 • ॐ अमृताय नमः॥
 • ॐ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः॥
 • ॐ तपोनिधये नमः॥
 • ॐ आरोहणाय नमः॥
 • ॐ अधिरोहाय नमः॥
 • ॐ शीलधारिणे नमः॥
 • ॐ महायशसे नमः॥
 • ॐ सेनाकल्पाय नमः॥
 • ॐ महाकल्पाय नमः॥
 • ॐ योगाय नमः॥
 • ॐ युगकराय नमः॥
 • ॐ हरये नमः॥
 • ॐ युगरूपाय नमः॥
 • ॐ महारूपाय नमः॥
 • ॐ महानागहतकाय नमः॥
 • ॐ अवधाय नमः॥
 • ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः॥
 • ॐ पादाय नमः॥
 • ॐ पण्डिताय नमः॥
 • ॐ अचलोपमाय नमः॥
 • ॐ बहुमालाय नमः॥
 • ॐ महामालाय नमः॥
 • ॐ शशिहरसुलोचनाय नमः॥
 • ॐ विस्तारलवणकूपाय नमः॥
 • ॐ त्रिगुणाय नमः॥
 • ॐ सफलोदयाय नमः॥
 • ॐ त्रिलोचनाय नमः॥
 • ॐ विषण्डागाय नमः॥
 • ॐ मणिविद्धाय नमः॥
 • ॐ जटाधराय नमः॥
 • ॐ बिन्दवे नमः॥
 • ॐ विसर्गाय नमः॥
 • ॐ सुमुखाय नमः॥
 • ॐ शराय नमः॥
 • ॐ सर्वायुधाय नमः॥
 • ॐ सहाय नमः॥
 • ॐ सहाय नमः॥
 • ॐ निवेदनाय नमः॥
 • ॐ सुखाजाताय नमः॥
 • ॐ सुगन्धराय नमः॥
 • ॐ महाधनुषे नमः॥
 • ॐ गंधपालिभगवते नमः॥
 • ॐ सर्वकर्मोत्थानाय नमः॥
 • ॐ मन्थानबहुलवायवे नमः॥
 • ॐ सकलाय नमः॥
 • ॐ सर्वलोचनाय नमः॥
 • ॐ तलस्तालाय नमः॥
 • ॐ करस्थालिने नमः॥
 • ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः॥
 • ॐ महते नमः॥
 • ॐ छात्राय नमः॥
 • ॐ सुच्छत्राय नमः॥
 • ॐ विख्यातलोकाय नमः॥
 • ॐ सर्वाश्रयक्रमाय नमः॥
 • ॐ मुण्डाय नमः॥
 • ॐ विरूपाय नमः॥
 • ॐ विकृताय नमः॥
 • ॐ दण्डिने नमः॥
 • ॐ कुदण्डिने नमः॥
 • ॐ विकुर्वणाय नमः॥
 • ॐ हर्यक्षाय नमः॥
 • ॐ ककुभाय नमः॥
 • ॐ वज्रिणे नमः॥
 • ॐ शतजिह्वाय नमः॥
 • ॐ सहस्रपदे नमः॥
 • ॐ देवेन्द्राय नमः॥
 • ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥
 • ॐ गुरवे नमः॥
 • ॐ सहस्रबाहवे नमः॥
 • ॐ सर्वांगाय नमः॥
 • ॐ शरण्याय नमः॥
 • ॐ सर्वलोककृते नमः॥
 • ॐ पवित्राय नमः॥
 • ॐ त्रिककुन्मंत्राय नमः॥
 • ॐ कनिष्ठाय नमः॥
 • ॐ कृष्णपिंगलाय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः॥
 • ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः॥
 • ॐ पद्मगर्भाय नमः॥
 • ॐ महागर्भाय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः॥
 • ॐ जलोद्भावाय नमः॥
 • ॐ गभस्तये नमः॥
 • ॐ ब्रह्मकृते नमः॥
 • ॐ ब्रह्मिणे नमः॥
 • ॐ ब्रह्मविदे नमः॥
 • ॐ ब्राह्मणाय नमः॥
 • ॐ गतये नमः॥
 • ॐ अनंतरूपाय नमः॥
 • ॐ नैकात्मने नमः॥
 • ॐ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः॥
 • ॐ उर्ध्वगात्मने नमः॥
 • ॐ पशुपतये नमः॥
 • ॐ वातरंहसे नमः॥
 • ॐ मनोजवाय नमः॥
 • ॐ चंदनिने नमः॥
 • ॐ पद्मनालाग्राय नमः॥
 • ॐ सुरभ्युत्तारणाय नमः॥
 • ॐ नराय नमः॥
 • ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः॥
 • ॐ नीलमौलये नमः॥
 • ॐ पिनाकधृषे नमः॥
 • ॐ उमापतये नमः॥
 • ॐ उमाकान्ताय नमः॥
 • ॐ जाह्नवीधृषे नमः॥
 • ॐ उमादवाय नमः॥
 • ॐ वरवराहाय नमः॥
 • ॐ वरदाय नमः॥
 • ॐ वरेण्याय नमः॥
 • ॐ सुमहास्वनाय नमः॥
 • ॐ महाप्रसादाय नमः॥
 • ॐ दमनाय नमः॥
 • ॐ शत्रुघ्ने नमः॥
 • ॐ श्वेतपिंगलाय नमः॥
 • ॐ पीतात्मने नमः॥
 • ॐ परमात्मने नमः॥
 • ॐ प्रयतात्मने नमः॥
 • ॐ प्रधानधृषे नमः॥
 • ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः॥
 • ॐ त्रक्षाय नमः॥
 • ॐ धर्मसाधारणवराय नमः॥
 • ॐ चराचरात्मने नमः॥
 • ॐ सूक्ष्मात्मने नमः॥
 • ॐ अमृतगोवृषेश्वराय नमः॥
 • ॐ साध्यर्षये नमः॥
 • ॐ आदित्यवसवे नमः॥
 • ॐ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः॥
 • ॐ व्यासाय नमः॥
 • ॐ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः॥
 • ॐ पर्ययोनराय नमः॥
 • ॐ ऋतवे नमः॥
 • ॐ संवत्सराय नमः॥
 • ॐ मासाय नमः॥
 • ॐ पक्षाय नमः॥
 • ॐ संख्यासमापनाय नमः॥
 • ॐ कलायै नमः॥
 • ॐ काष्ठायै नमः॥
 • ॐ लवेभ्यो नमः॥
 • ॐ मात्रेभ्यो नमः॥
 • ॐ मुहूर्ताहः॥
 • क्षपाभ्यो नमः॥
 • ॐ क्षणेभ्यो नमः॥
 • ॐ विश्वक्षेत्राय नमः॥
 • ॐ प्रजाबीजाय नमः॥
 • ॐ लिंगाय नमः॥
 • ॐ आद्यनिर्गमाय नमः॥
 • ॐ सत् स्वरूपाय नमः॥
 • ॐ असत् रूपाय नमः॥
 • ॐ व्यक्ताय नमः॥
 • ॐ अव्यक्ताय नमः॥
 • ॐ पित्रे नमः॥
 • ॐ मात्रे नमः॥
 • ॐ पितामहाय नमः॥
 • ॐ स्वर्गद्वाराय नमः॥
 • ॐ प्रजाद्वाराय नमः॥
 • ॐ मोक्षद्वाराय नमः॥
 • ॐ त्रिविष्टपाय नमः॥
 • ॐ निर्वाणाय नमः॥
 • ॐ ह्लादनाय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मलोकाय नमः॥
 • ॐ परागतये नमः॥
 • ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः॥
 • ॐ देवासुरपरायणाय नमः॥
 • ॐ देवासुरगुरूवे नमः॥
 • ॐ देवाय नमः॥
 • ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः॥
 • ॐ देवासुरमहामात्राय नमः॥
 • ॐ देवासुरमहामात्राय नमः॥
 • ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः॥
 • ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः॥
 • ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः॥
 • ॐ देवातिदेवाय नमः॥
 • ॐ देवर्षये नमः॥
 • ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः॥
 • ॐ विश्वाय नमः॥
 • ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः॥
 • ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥
 • ॐ अचिंत्याय नमः॥
 • ॐ देवात्मने नमः॥
 • ॐ आत्मसंबवाय नमः॥
 • ॐ उद्भिदे नमः॥
 • ॐ त्रिविक्रमाय नमः॥
 • ॐ वैद्याय नमः॥
 • ॐ विरजाय नमः॥
 • ॐ नीरजाय नमः॥
 • ॐ अमराय नमः॥
 • ॐ इड्याय नमः॥
 • ॐ हस्तीश्वराय नमः॥
 • ॐ व्याघ्राय नमः॥
 • ॐ देवसिंहाय नमः॥
 • ॐ नरर्षभाय नमः॥
 • ॐ विभुदाय नमः॥
 • ॐ अग्रवराय नमः॥
 • ॐ सूक्ष्माय नमः॥
 • ॐ सर्वदेवाय नमः॥
 • ॐ तपोमयाय नमः॥
 • ॐ सुयुक्ताय नमः॥
 • ॐ शोभनाय नमः॥
 • ॐ वज्रिणे नमः॥
 • ॐ प्रासानाम्प्रभवाय नमः॥
 • ॐ अव्ययाय नमः॥
 • ॐ गुहाय नमः॥
 • ॐ कान्ताय नमः॥
 • ॐ निजसर्गाय नमः॥
 • ॐ पवित्राय नमः॥
 • ॐ सर्वपावनाय नमः॥
 • ॐ श्रृंगिणे नमः॥
 • ॐ श्रृंगप्रियाय नमः॥
 • ॐ बभ्रवे नमः॥
 • ॐ राजराजाय नमः॥
 • ॐ निरामयाय नमः॥
 • ॐ अभिरामाय नमः॥
 • ॐ सुरगणाय नमः॥
 • ॐ विरामाय नमः॥
 • ॐ सर्वसाधनाय नमः॥
 • ॐ ललाटाक्षाय नमः॥
 • ॐ विश्वदेवाय नमः॥
 • ॐ हरिणाय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः॥
 • ॐ स्थावरपतये नमः॥
 • ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः॥
 • ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
 • ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः॥
 • ॐ अचिन्ताय नमः॥
 • ॐ सत्यव्रताय नमः॥
 • ॐ शुचये नमः॥
 • ॐ व्रताधिपाय नमः॥
 • ॐ पराय नमः॥
 • ॐ ब्रह्मणे नमः॥
 • ॐ भक्तानांपरमागतये नमः॥
 • ॐ विमुक्ताय नमः॥
 • ॐ मुक्ततेजसे नमः॥
 • ॐ श्रीमते नमः॥
 • ॐ श्रीवर्धनाय नमः॥
 • ॐ श्री जगते नमः॥

ॐ पूर्णमदः॥ पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
ॐ शांतिः॥ शांतिः॥ शांतिः॥

अन्य समन्धित पोस्ट

शिव चालीसा 

द्वादश ज्योतिर्लिंग 

आरती शिवजी की 

मशशिव्रात्रि व्रत कथा , व्रत विdhi

सुंदरकांड पंचम सोपान

शिवसहस्त्र नामावली

शिवाष्टक स्तोत्र 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top