ॐ शिव सहस्त्रनामावली

भगवान शिव के एक हजारआठ  नाम

श्री शिव सहस्त्र नामावली ॐ स्थिराय नमः॥

 1. ॐ स्थाणवे नमः॥
 2. ॐ प्रभवे नमः॥
 3. ॐ भीमाय नमः॥
 4. ॐ प्रवराय नमः॥
 5. ॐ वरदाय नमः॥
 6. ॐ वराय नमः॥
 7. ॐ सर्वात्मन नमः॥
 8. ॐ सर्वविख्याताय नमः॥
 9. ॐ सर्वस्मै नमः॥
 10. ॐ सर्वकाराय नमः॥
 11. ॐ भवाय नमः॥
 12. ॐ जटिने नमः॥
 13. ॐ चर्मिणे नमः॥
 14. ॐ शिखण्डिने नमः॥
 15. ॐ सर्वांङ्गाय नमः॥
 16. ॐ सर्वभावाय नमः॥
 17. ॐ हराय नमः॥
 18. ॐ हरिणाक्षाय नमः॥
 19. ॐ सर्वभूतहराय नमः॥
 20. ॐ प्रभवे नमः॥
 21. ॐ प्रवृत्तये नमः॥
 22. ॐ निवृत्तये नमः॥
 23. ॐ नियताय नमः॥
 24. ॐ शाश्वताय नमः॥
 25. ॐ ध्रुवाय नमः॥
 26. ॐ श्मशानवासिने नमः॥
 27. ॐ भगवते नमः॥
 28. ॐ खेचराय नमः॥
 29. ॐ गोचराय नमः॥
 30. ॐ अर्दनाय नमः॥
 31. ॐ अभिवाद्याय नमः॥
 32. ॐ महाकर्मणे नमः॥
 33. ॐ तपस्विने नमः॥
 34. ॐ भूतभावनाय नमः॥
 35. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः॥
 36. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः॥
 37. ॐ महारूपाय नमः॥
 38. ॐ महाकायाय नमः॥
 39. ॐ वृषरूपाय नमः॥
 40. ॐ महायशसे नमः॥
 41. ॐ महात्मने नमः॥
 42. ॐ सर्वभूतात्मने नमः॥
 43. ॐ विश्वरूपाय नमः॥
 44. ॐ महाहनवे नमः॥
 45. ॐ लोकपालाय नमः॥
 46. ॐ अंतर्हितात्मने नमः॥
 47. ॐ प्रसादाय नमः॥
 48. ॐ हयगर्दभाय नमः॥
 49. ॐ पवित्राय नमः॥ (50)
 50. ॐ महते नमः॥
 51. ॐ नियमाय नमः॥
 52. ॐ नियमाश्रिताय नमः॥ 
 53. ॐ सर्वकर्मणे नमः॥
 54. ॐ स्वयंभूताय नमः॥
 55. ॐ आदये नमः॥
 56. ॐ आदिकराय नमः॥
 57. ॐ निधये नमः॥
 58. ॐ सहस्राक्षाय नमः॥
 59. ॐ विशालाक्षाय नमः॥
 60. ॐ सोमाय नमः॥
 61. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः॥
 62. ॐ चंद्राय नमः॥
 63. ॐ सूर्याय नमः॥
 64. ॐ शनये नमः॥
 65. ॐ केतवे नमः॥
 66. ॐ ग्रहाय नमः॥
 67. ॐ ग्रहपतये नमः॥
 68. ॐ वराय नमः॥
 69. ॐ अत्रये नमः॥
 70. ॐ अत्र्यानमस्कर्त्रे नमः॥
 71. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः॥
 72. ॐ अनघाय नमः॥
 73. ॐ महातपसे नमः॥
 74. ॐ घोरतपसे नमः॥
 75. ॐ अदीनाय नमः॥
 76. ॐ दीनसाधककराय नमः॥
 77. ॐ संवत्सरकराय नमः॥
 78. ॐ मंत्राय नमः॥
 79. ॐ प्रमाणाय नमः॥
 80. ॐ परमन्तपाय नमः॥
 81. ॐ योगिने नमः॥
 82. ॐ योज्याय नमः॥
 83. ॐ महाबीजाय नमः॥
 84. ॐ महारेतसे नमः॥
 85. ॐ महाबलाय नमः॥
 86. ॐ सुवर्णरेतसे नमः॥
 87. ॐ सर्वज्ञाय नमः॥
 88. ॐ सुबीजाय नमः॥
 89. ॐ बीजवाहनाय नमः॥
 90. ॐ दशबाहवे नमः॥
 91. ॐ अनिमिषाय नमः॥
 92. ॐ नीलकण्ठाय नमः॥
 93. ॐ उमापतये नमः॥
 94. ॐ विश्वरूपाय नमः॥
 95. ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः॥
 96. ॐ बलवीराय नमः॥
 97. ॐ अबलोगणाय नमः॥
 98. ॐ गणकर्त्रे नमः॥
 99. ॐ गणपतये नमः॥ (100)
 100. ॐ दिग्वाससे नमः॥
 101. ॐ कामाय नमः॥
 102. ॐ मंत्रविदे नमः॥
 103. ॐ परममन्त्राय नमः॥
 104. ॐ सर्वभावकराय नमः॥
 105. ॐ हराय नमः॥
 106. ॐ कमण्डलुधराय नमः॥
 107. ॐ धन्विते नमः॥
 108. ॐ बाणहस्ताय नमः॥
 109. ॐ कपालवते नमः॥
 110. ॐ अशनिने नमः॥
 111. ॐ शतघ्निने नमः॥
 112. ॐ खड्गिने नमः॥
 113. ॐ पट्टिशिने नमः॥
 114. ॐ आयुधिने नमः॥
 115. ॐ महते नमः॥
 116. ॐ स्रुवहस्ताय नमः॥
 117. ॐ सुरूपाय नमः॥
 118. ॐ तेजसे नमः॥
 119. ॐ तेजस्करनिधये नमः॥
 120. ॐ उष्णीषिणे नमः॥
 121. ॐ सुवक्त्राय नमः॥
 122. ॐ उदग्राय नमः॥
 123. ॐ विनताय नमः॥
 124. ॐ दीर्घाय नमः॥
 125. ॐ हरिकेशाय नमः॥
 126. ॐ सुतीर्थाय नमः॥
 127. ॐ कृष्णाय नमः॥
 128. ॐ श्रृगालरूपाय नमः॥
 129. ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
 130. ॐ मुण्डाय नमः॥
 131. ॐ सर्वशुभंकराय नमः॥
 132. ॐ अजाय नमः॥
 133. ॐ बहुरूपाय नमः॥
 134. ॐ गन्धधारिणे नमः॥
 135. ॐ कपर्दिने नमः॥
 136. ॐ उर्ध्वरेतसे नमः॥
 137. ॐ उर्ध्वलिंगाय नमः॥
 138. ॐ उर्ध्वशायिने नमः॥
 139. ॐ नभस्थलाय नमः॥
 140. ॐ त्रिजटाय नमः॥
 141. ॐ चीरवाससे नमः॥
 142. ॐ रूद्राय नमः॥
 143. ॐ सेनापतये नमः॥
 144. ॐ विभवे नमः॥
 145. ॐ अहश्चराय नमः॥
 146. ॐ नक्तंचराय नमः॥
 147. ॐ तिग्ममन्यवे नमः॥
 148. ॐ सुवर्चसाय नमः॥
 149. ॐ गजघ्ने नमः॥
 150. ॐ दैत्यघ्ने नमः॥
 151. ॐ कालाय नमः॥
 152. ॐ लोकधात्रे नमः॥
 153. ॐ गुणाकराय नमः॥
 154. ॐ सिंहसार्दूलरूपाय नमः॥
 155. ॐ आर्द्रचर्माम्बराय नमः॥
 156. ॐ कालयोगिने नमः॥
 157. ॐ महानादाय नमः॥
 158. ॐ सर्वकामाय नमः॥
 159. ॐ चतुष्पथाय नमः॥
 160. ॐ निशाचराय नमः॥
 161. ॐ प्रेतचारिणे नमः॥
 162. ॐ भूतचारिणे नमः॥
 163. ॐ महेश्वराय नमः॥
 164. ॐ बहुभूताय नमः॥
 165. ॐ बहुधराय नमः॥
 166. ॐ स्वर्भानवे नमः॥
 167. ॐ अमिताय नमः॥
 168. ॐ गतये नमः॥
 169. ॐ नृत्यप्रियाय नमः॥
 170. ॐ नृत्यनर्ताय नमः॥
 171. ॐ नर्तकाय नमः॥
 172. ॐ सर्वलालसाय नमः॥
 173. ॐ घोराय नमः॥
 174. ॐ महातपसे नमः॥
 175. ॐ पाशाय नमः॥
 176. ॐ नित्याय नमः॥
 177. ॐ गिरिरूहाय नमः॥
 178. ॐ नभसे नमः॥
 179. ॐ सहस्रहस्ताय नमः॥
 180. ॐ विजयाय नमः॥
 181. ॐ व्यवसायाय नमः॥
 182. ॐ अतन्द्रियाय नमः॥
 183. ॐ अधर्षणाय नमः॥
 184. ॐ धर्षणात्मने नमः॥
 185. ॐ यज्ञघ्ने नमः॥
 186. ॐ कामनाशकाय नमः॥
 187. ॐ दक्षयागापहारिणे नमः॥
 188. ॐ सुसहाय नमः॥
 189. ॐ मध्यमाय नमः॥
 190. ॐ तेजोपहारिणे नमः॥
 191. ॐ बलघ्ने नमः॥
 192. ॐ मुदिताय नमः॥
 193. ॐ अर्थाय नमः॥
 194. ॐ अजिताय नमः॥
 195. ॐ अवराय नमः॥
 196. ॐ गम्भीरघोषाय नमः॥
 197. ॐ गम्भीराय नमः॥
 198. ॐ गंभीरबलवाहनाय नमः॥
 199. ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः॥
 200. ॐ न्यग्रोधाय नमः॥
 201. ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः॥
 202. ॐ विभवे नमः॥
 203. ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः॥
 204. ॐ महाकायाय नमः॥
 205. ॐ महाननाय नमः॥
 206. ॐ विश्वकसेनाय नमः॥
 207. ॐ हरये नमः॥
 208. ॐ यज्ञाय नमः॥
 209. ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः॥
 210. ॐ तीक्ष्णतापाय नमः॥
 211. ॐ हर्यश्वाय नमः॥
 212. ॐ सहायाय नमः॥
 213. ॐ कर्मकालविदे नमः॥
 214. ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः॥
 215. ॐ यज्ञाय नमः॥
 216. ॐ समुद्राय नमः॥
 217. ॐ वडमुखाय नमः॥
 218. ॐ हुताशनसहायाय नमः॥
 219. ॐ प्रशान्तात्मने नमः॥
 220. ॐ हुताशनाय नमः॥
 221. ॐ उग्रतेजसे नमः॥
 222. ॐ महातेजसे नमः॥
 223. ॐ जन्याय नमः॥
 224. ॐ विजयकालविदे नमः॥
 225. ॐ ज्योतिषामयनाय नमः॥
 226. ॐ सिद्धये नमः॥
 227. ॐ सर्वविग्रहाय नमः॥
 228. ॐ शिखिने नमः॥
 229. ॐ मुण्डिने नमः॥
 230. ॐ जटिने नमः॥
 231. ॐ ज्वालिने नमः॥
 232. ॐ मूर्तिजाय नमः॥
 233. ॐ मूर्ध्दगाय नमः॥
 234. ॐ बलिने नमः॥
 235. ॐ वेणविने नमः॥
 236. ॐ पणविने नमः॥
 237. ॐ तालिने नमः॥
 238. ॐ खलिने नमः॥
 239. ॐ कालकंटकाय नमः॥
 240. ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः॥
 241. ॐ गुणबुद्धये नमः॥
 242. ॐ लयाय नमः॥
 243. ॐ अगमाय नमः॥
 244. ॐ प्रजापतये नमः॥
 245. ॐ विश्वबाहवे नमः॥ ॐ विभागाय नमः॥
 246. ॐ सर्वगाय नमः॥
 247. ॐ अमुखाय नमः॥
 248. ॐ विमोचनाय नमः॥
 249. ॐ सुसरणाय नमः॥
 250. ॐ हिरण्यकवचोद्भाय नमः॥
 251. ॐ मेढ्रजाय नमः॥
 252. ॐ बलचारिणे नमः॥
 253. ॐ महीचारिणे नमः॥
 254. ॐ स्रुत्याय नमः॥
 255. ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः॥
 256. ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः॥
 257. ॐ व्यालरूपाय नमः॥
 258. ॐ गुहावासिने नमः॥
 259. ॐ गुहाय नमः॥
 260. ॐ मालिने नमः॥
 261. ॐ तरंगविदे नमः॥
 262. ॐ त्रिदशाय नमः॥
 263. ॐ त्रिकालधृगे नमः॥
 264. ॐ कर्मसर्वबन्ध–विमोचनाय नमः॥
 265. ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः॥
 266. ॐ युधि शत्रुवानाशिने नमः॥
 267. ॐ सांख्यप्रसादाय नमः॥
 268. ॐ दुर्वाससे नमः॥
 269. ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः॥
 270. ॐ प्रस्कन्दनाय नमः॥
 271. ॐ विभागज्ञाय नमः॥
 272. ॐ अतुल्याय नमः॥
 273. ॐ यज्ञविभागविदे नमः॥
 274. ॐ सर्वचारिणे नमः॥
 275. ॐ सर्ववासाय नमः॥
 276. ॐ दुर्वाससे नमः॥
 277. ॐ वासवाय नमः॥
 278. ॐ अमराय नमः॥
 279. ॐ हैमाय नमः॥
 280. ॐ हेमकराय नमः॥
 281. ॐ अयज्ञसर्वधारिणे नमः॥
 282. ॐ धरोत्तमाय नमः॥
 283. ॐ लोहिताक्षाय नमः॥
 284. ॐ महाक्षाय नमः॥
 285. ॐ विजयाक्षाय नमः॥
 286. ॐ विशारदाय नमः॥
 287. ॐ संग्रहाय नमः॥
 288. ॐ निग्रहाय नमः॥
 289. ॐ कर्त्रे नमः॥
 290. ॐ सर्पचीरनिवसनाय नमः॥
 291. ॐ मुख्याय नमः॥
 292. ॐ अमुख्याय नमः॥
 293. ॐ देहाय नमः॥
 294. ॐ काहलये नमः॥
 295. ॐ सर्वकामदाय नमः॥
 296. ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः॥
 297. ॐ सुबलाय नमः॥
 298. ॐ बलरूपधृगे नमः॥
 299. ॐ सर्वकामवराय नमः॥
 300. ॐ सर्वदाय नमः॥
 301. ॐ सर्वतोमुखाय नमः॥
 302. ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः॥
 303. ॐ निपातिने नमः॥
 304. ॐ अवशाय नमः॥
 305. ॐ खगाय नमः॥
 306. ॐ रौद्ररूपाय नमः॥
 307. ॐ अंशवे नमः॥
 308. ॐ आदित्याय नमः॥
 309. ॐ बहुरश्मये नमः॥
 310. ॐ सुवर्चसिने नमः॥
 311. ॐ वसुवेगाय नमः॥
 312. ॐ महावेगाय नमः॥
 313. ॐ मनोवेगाय नमः॥
 314. ॐ निशाचराय नमः॥
 315. ॐ सर्ववासिने नमः॥
 316. ॐ श्रियावासिने नमः॥
 317. ॐ उपदेशकराय नमः॥
 318. ॐ अकराय नमः॥
 319. ॐ मुनये नमः॥
 320. ॐ आत्मनिरालोकाय नमः॥
 321. ॐ संभग्नाय नमः॥
 322. ॐ सहस्रदाय नमः॥
 323. ॐ पक्षिणे नमः॥
 324. ॐ पक्षरूपाय नमः॥
 325. ॐ अतिदीप्ताय नमः॥
 326. ॐ विशाम्पतये नमः॥
 327. ॐ उन्मादाय नमः॥
 328. ॐ मदनाय नमः॥
 329. ॐ कामाय नमः॥
 330. ॐ अश्वत्थाय नमः॥
 331. ॐ अर्थकराय नमः॥
 332. ॐ यशसे नमः॥
 333. ॐ वामदेवाय नमः॥
 334. ॐ वामाय नमः॥
 335. ॐ प्राचे नमः॥
 336. ॐ दक्षिणाय नमः॥
 337. ॐ वामनाय नमः॥
 338. ॐ सिद्धयोगिने नमः॥
 339. ॐ महर्षये नमः॥
 340. ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
 341. ॐ सिद्धसाधकाय नमः॥
 342. ॐ भिक्षवे नमः॥
 343. ॐ भिक्षुरूपाय नमः॥
 344. ॐ विपणाय नमः॥
 345. ॐ मृदवे नमः॥
 346. ॐ अव्ययाय नमः॥
 347. ॐ महासेनाय नमः॥
 348. ॐ विशाखाय नमः॥
 349. ॐ षष्टिभागाय नमः॥
 350. ॐ गवाम्पतये नमः॥
 351. ॐ वज्रहस्ताय नमः॥
 352. ॐ विष्कम्भिने नमः॥
 353. ॐ चमुस्तंभनाय नमः॥
 354. ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः॥
 355. ॐ तालाय नमः॥
 356. ॐ मधवे नमः॥
 357. ॐ मधुकलोचनाय नमः॥
 358. ॐ वाचस्पतये नमः॥
 359. ॐ वाजसनाय नमः॥
 360. ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः॥
 361. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः॥
 362. ॐ लोकचारिणे नमः॥
 363. ॐ सर्वचारिणे नमः॥
 364. ॐ विचारविदे नमः॥
 365. ॐ ईशानाय नमः॥
 366. ॐ ईश्वराय नमः॥
 367. ॐ कालाय नमः॥
 368. ॐ निशाचारिणे नमः॥
 369. ॐ पिनाकधृगे नमः॥
 370. ॐ निमितस्थाय नमः॥
 371. ॐ निमित्ताय नमः॥
 372. ॐ नन्दये नमः॥
 373. ॐ नन्दिकराय नमः॥
 374. ॐ हरये नमः॥
 375. ॐ नन्दीश्वराय नमः॥
 376. ॐ नन्दिने नमः॥
 377. ॐ नन्दनाय नमः॥
 378. ॐ नंन्दीवर्धनाय नमः॥
 379. ॐ भगहारिणे नमः॥
 380. ॐ निहन्त्रे नमः॥
 381. ॐ कालाय नमः॥
 382. ॐ ब्रह्मणे नमः॥
 383. ॐ पितामहाय नमः॥
 384. ॐ चतुर्मुखाय नमः॥
 385. ॐ महालिंगाय नमः॥
 386. ॐ चारूलिंगाय नमः॥
 387. ॐ लिंगाध्यक्षाय नमः॥
 388. ॐ सुराध्यक्षाय नमः॥
 389. ॐ योगाध्यक्षाय नमः॥
 390. ॐ युगावहाय नमः॥
 391. ॐ बीजाध्यक्षाय नमः॥
 392. ॐ बीजकर्त्रे नमः॥
 393. ॐ अध्यात्मानुगताय नमः॥
 394. ॐ बलाय नमः॥
 395. ॐ इतिहासाय नमः॥
 396. ॐ सकल्पाय नमः॥
 397. ॐ गौतमाय नमः॥
 398. ॐ निशाकराय नमः॥
 399. ॐ दम्भाय नमः॥
 400. ॐ अदम्भाय नमः॥
 401. ॐ वैदम्भाय नमः॥
 402. ॐ वश्याय नमः॥
 403. ॐ वशकराय नमः॥
 404. ॐ कलये नमः॥
 405. ॐ लोककर्त्रे नमः॥
 406. ॐ पशुपतये नमः॥
 407. ॐ महाकर्त्रे नमः॥
 408. ॐ अनौषधाय नमः॥
 409. ॐ अक्षराय नमः॥
 410. ॐ परब्रह्मणे नमः॥
 411. ॐ बलवते नमः॥
 412. ॐ शक्राय नमः॥
 413. ॐ नीतये नमः॥
 414. ॐ अनीतये नमः॥
 415. ॐ शुद्धात्मने नमः॥
 416. ॐ मान्याय नमः॥
 417. ॐ शुद्धाय नमः॥
 418. ॐ गतागताय नमः॥
 419. ॐ बहुप्रसादाय नमः॥
 420. ॐ सुस्पप्नाय नमः॥
 421. ॐ दर्पणाय नमः॥
 422. ॐ अमित्रजिते नमः॥
 423. ॐ वेदकराय नमः॥
 424. ॐ मंत्रकराय नमः॥
 425. ॐ विदुषे नमः॥
 426. ॐ समरमर्दनाय नमः॥
 427. ॐ महामेघनिवासिने नमः॥
 428. ॐ महाघोराय नमः॥
 429. ॐ वशिने नमः॥
 430. ॐ कराय नमः॥
 431. ॐ अग्निज्वालाय नमः॥
 432. ॐ महाज्वालाय नमः॥
 433. ॐ अतिधूम्राय नमः॥
 434. ॐ हुताय नमः॥
 435. ॐ हविषे नमः॥
 436. ॐ वृषणाय नमः॥
 437. ॐ शंकराय नमः॥
 438. ॐ नित्यंवर्चस्विने नमः॥
 439. ॐ धूमकेताय नमः॥
 440. ॐ नीलाय नमः॥
 441. ॐ अंगलुब्धाय नमः॥
 442. ॐ शोभनाय नमः॥
 443. ॐ निरवग्रहाय नमः॥
 444. ॐ स्वस्तिदायकाय नमः॥
 445. ॐ स्वस्तिभावाय नमः॥
 446. ॐ भागिने नमः॥
 447. ॐ भागकराय नमः॥
 448. ॐ लघवे नमः॥
 449. ॐ उत्संगाय नमः॥
 450. ॐ महांगाय नमः॥
 451. ॐ महागर्भपरायणाय नमः॥
 452. ॐ कृष्णवर्णाय नमः॥
 453. ॐ सुवर्णाय नमः॥
 454. ॐ सर्वदेहिनामिनिन्द्राय नमः॥
 455. ॐ महापादाय नमः॥
 456. ॐ महाहस्ताय नमः॥
 457. ॐ महाकायाय नमः॥
 458. ॐ महायशसे नमः॥
 459. ॐ महामूर्धने नमः॥
 460. ॐ महामात्राय नमः॥
 461. ॐ महानेत्राय नमः॥
 462. ॐ निशालयाय नमः॥
 463. ॐ महान्तकाय नमः॥
 464. ॐ महाकर्णाय नमः॥
 465. ॐ महोष्ठाय नमः॥
 466. ॐ महाहनवे नमः॥
 467. ॐ महानासाय नमः॥
 468. ॐ महाकम्बवे नमः॥
 469. ॐ महाग्रीवाय नमः॥
 470. ॐ श्मशानभाजे नमः॥
 471. ॐ महावक्षसे नमः॥
 472. ॐ महोरस्काय नमः॥
 473. ॐ अंतरात्मने नमः॥
 474. ॐ मृगालयाय नमः॥
 475. ॐ लंबनाय नमः॥
 476. ॐ लम्बितोष्ठाय नमः॥
 477. ॐ महामायाय नमः॥
 478. ॐ पयोनिधये नमः॥
 479. ॐ महादन्ताय नमः॥
 480. ॐ महाद्रष्टाय नमः॥
 481. ॐ महाजिह्वाय नमः॥
 482. ॐ महामुखाय नमः॥
 483. ॐ महारोम्णे नमः॥
 484. ॐ महाकोशाय नमः॥
 485. ॐ महाजटाय नमः॥
 486. ॐ प्रसन्नाय नमः॥
 487. ॐ प्रसादाय नमः॥
 488. ॐ प्रत्ययाय नमः॥
 489. ॐ गिरिसाधनाय नमः॥
 490. ॐ स्नेहनाय नमः॥
 491. ॐ अस्नेहनाय नमः॥
 492. ॐ अजिताय नमः॥
 493. ॐ महामुनये नमः॥
 494. ॐ वृक्षाकाराय नमः॥
 495. ॐ वृक्षकेतवे नमः॥
 496. ॐ अनलाय नमः॥
 497. ॐ वायुवाहनाय नमः॥
 498. ॐ गण्डलिने नमः॥
 499. ॐ मेरूधाम्ने नमः॥
 500. ॐ देवाधिपतये नमः॥
 501. ॐ अथर्वशीर्षाय नमः॥
 502. ॐ सामास्या नमः॥
 503. ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः॥
 504. ॐ यजुः
 505. ॥ पादभुजाय नमः॥
 506. ॐ गुह्याय नमः॥
 507. ॐ प्रकाशाय नमः॥
 508. ॐ जंगमाय नमः॥
 509. ॐ अमोघार्थाय नमः॥
 510. ॐ प्रसादाय नमः॥
 511. ॐ अभिगम्याय नमः॥
 512. ॐ सुदर्शनाय नमः॥
 513. ॐ उपकाराय नमः॥
 514. ॐ प्रियाय नमः॥
 515. ॐ सर्वाय नमः॥
 516. ॐ कनकाय नमः॥
 517. ॐ काञ्चनवच्छये नमः॥
 518. ॐ नाभये नमः॥
 519. ॐ नन्दिकराय नमः॥
 520. ॐ भावाय नमः॥
 521. ॐ पुष्करथपतये नमः॥
 522. ॐ स्थिराय नमः॥
 523. ॐ द्वादशाय नमः॥
 524. ॐ त्रासनाय नमः॥
 525. ॐ आद्याय नमः॥
 526. ॐ यज्ञाय नमः॥
 527. ॐ यज्ञसमाहिताय नमः॥
 528. ॐ नक्तंस्वरूपाय नमः॥
 529. ॐ कलये नमः॥
 530. ॐ कालाय नमः॥
 531. ॐ मकराय नमः॥
 532. ॐ कालपूजिताय नमः॥
 533. ॐ सगणाय नमः॥
 534. ॐ गणकराय नमः॥
 535. ॐ भूतवाहनसारथये नमः॥
 536. ॐ भस्मशयाय नमः॥
 537. ॐ भस्मगोप्त्रे नमः॥
 538. ॐ भस्मभूताय नमः॥
 539. ॐ तरवे नमः॥
 540. ॐ गणाय नमः॥
 541. ॐ लोकपालाय नमः॥
 542. ॐ आलोकाय नमः॥
 543. ॐ महात्मने नमः॥
 544. ॐ सर्वपूजिताय नमः॥
 545. ॐ शुक्लाय नमः॥
 546. ॐ त्रिशुक्लाय नमः॥
 547. ॐ संपन्नाय नमः॥
 548. ॐ शुचये नमः॥
 549. ॐ भूतनिशेविताय नमः॥
 550. ॐ आश्रमस्थाय नमः॥
 551. ॐ क्रियावस्थाय नमः॥
 552. ॐ विश्वकर्ममतये नमः॥
 553. ॐ वराय नमः॥
 554. ॐ विशालशाखाय नमः॥
 555. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः॥
 556. ॐ अम्बुजालाय नमः॥
 557. ॐ सुनिश्चलाय नमः॥
 558. ॐ कपिलाय नमः॥
 559. ॐ कपिशाय नमः॥
 560. ॐ शुक्लाय नमः॥
 561. ॐ आयुषे नमः॥
 562. ॐ पराय नमः॥
 563. ॐ अपराय नमः॥
 564. ॐ गंधर्वाय नमः॥
 565. ॐ अदितये नमः॥
 566. ॐ ताक्ष्याय नमः॥
 567. ॐ सुविज्ञेयाय नमः॥
 568. ॐ सुशारदाय नमः॥
 569. ॐ परश्वधायुधाय नमः॥
 570. ॐ देवाय नमः॥
 571. ॐ अनुकारिणे नमः॥
 572. ॐ सुबान्धवाय नमः॥
 573. ॐ तुम्बवीणाय नमः॥
 574. ॐ महाक्रोधाय नमः॥
 575. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः॥
 576. ॐ जलेशयाय नमः॥
 577. ॐ उग्राय नमः॥
 578. ॐ वंशकराय नमः॥
 579. ॐ वंशाय नमः॥
 580. ॐ वंशानादाय नमः॥
 581. ॐ अनिन्दिताय नमः॥
 582. ॐ सर्वांगरूपाय नमः॥
 583. ॐ मायाविने नमः॥
 584. ॐ सुहृदे नमः॥
 585. ॐ अनिलाय नमः॥
 586. ॐ अनलाय नमः॥
 587. ॐ बन्धनाय नमः॥
 588. ॐ बन्धकर्त्रे नमः॥
 589. ॐ सुवन्धनविमोचनाय नमः॥
 590. ॐ सयज्ञयारये नमः॥
 591. ॐ सकामारये नमः॥
 592. ॐ महाद्रष्टाय नमः॥
 593. ॐ महायुधाय नमः॥
 594. ॐ बहुधानिन्दिताय नमः॥
 595. ॐ शर्वाय नमः॥
 596. ॐ शंकराय नमः॥
 597. ॐ शं कराय नमः॥
 598. ॐ अधनाय नमः॥
 599. ॐ अमरेशाय नमः॥
 600. ॐ महादेवाय नमः॥
 601. ॐ विश्वदेवाय नमः॥
 602. ॐ सुरारिघ्ने नमः॥
 603. ॐ अहिर्बुद्धिन्याय नमः॥
 604. ॐ अनिलाभाय नमः॥
 605. ॐ चेकितानाय नमः॥
 606. ॐ हविषे नमः॥
 607. ॐ अजैकपादे नमः॥
 608. ॐ कापालिने नमः॥
 609. ॐ त्रिशंकवे नमः॥
 610. ॐ अजिताय नमः॥
 611. ॐ शिवाय नमः॥
 612. ॐ धन्वन्तरये नमः॥
 613. ॐ धूमकेतवे नमः॥
 614. ॐ स्कन्दाय नमः॥
 615. ॐ वैश्रवणाय नमः॥
 616. ॐ धात्रे नमः॥
 617. ॐ शक्राय नमः॥
 618. ॐ विष्णवे नमः॥
 619. ॐ मित्राय नमः॥
 620. ॐ त्वष्ट्रे नमः॥
 621. ॐ ध्रुवाय नमः॥
 622. ॐ धराय नमः॥
 623. ॐ प्रभावाय नमः॥
 624. ॐ सर्वगोवायवे नमः॥
 625. ॐ अर्यम्णे नमः॥
 626. ॐ सवित्रे नमः॥
 627. ॐ रवये नमः॥
 628. ॐ उषंगवे नमः॥
 629. ॐ विधात्रे नमः॥
 630. ॐ मानधात्रे नमः॥
 631. ॐ भूतवाहनाय नमः॥
 632. ॐ विभवे नमः॥
 633. ॐ वर्णविभाविने नमः॥
 634. ॐ सर्वकामगुणवाहनाय नमः॥
 635. ॐ पद्मनाभाय नमः॥
 636. ॐ महागर्भाय नमः॥
 637. चन्द्रवक्त्राय नमः॥
 638. ॐ अनिलाय नमः॥
 639. ॐ अनलाय नमः॥
 640. ॐ बलवते नमः॥
 641. ॐ उपशान्ताय नमः॥
 642. ॐ पुराणाय नमः॥
 643. ॐ पुण्यचञ्चवे नमः॥
 644. ॐ ईरूपाय नमः॥
 645. ॐ कुरूकर्त्रे नमः॥
 646. ॐ कुरूवासिने नमः॥
 647. ॐ कुरूभूताय नमः॥
 648. ॐ गुणौषधाय नमः॥
 649. ॐ सर्वाशयाय नमः॥
 650. ॐ दर्भचारिणे नमः॥
 651. ॐ सर्वप्राणिपतये नमः॥
 652. ॐ देवदेवाय नमः॥
 653. ॐ सुखासक्ताय नमः॥
 654. ॐ सत स्वरूपाय नमः॥
 655. ॐ असत् रूपाय नमः॥
 656. ॐ सर्वरत्नविदे नमः॥
 657. ॐ कैलाशगिरिवासने नमः॥
 658. ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः॥
 659. ॐ कूलहारिणे नमः॥
 660. ॐ कुलकर्त्रे नमः॥
 661. ॐ बहुविद्याय नमः॥
 662. ॐ बहुप्रदाय नमः॥
 663. ॐ वणिजाय नमः॥
 664. ॐ वर्धकिने नमः॥
 665. ॐ वृक्षाय नमः॥
 666. ॐ बकुलाय नमः॥
 667. ॐ चंदनाय नमः॥
 668. ॐ छदाय नमः॥
 669. ॐ सारग्रीवाय नमः॥
 670. ॐ महाजत्रवे नमः॥
 671. ॐ अलोलाय नमः॥
 672. ॐ महौषधाय नमः॥
 673. ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः॥
 674. ॐ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः॥
 675. ॐ सिंहनादाय नमः॥
 676. ॐ सिंहद्रंष्टाय नमः॥
 677. ॐ सिंहगाय नमः
 678. ॥ ॐ सिंहवाहनाय नमः॥
 679. ॐ प्रभावात्मने नमः॥
 680. ॐ जगतकालस्थालाय नमः॥
 681. ॐ लोकहिताय नमः॥
 682. ॐ तरवे नमः॥
 683. ॐ सारंगाय नमः॥
 684. ॐ नवचक्रांगाय नमः॥
 685. ॐ केतुमालिने नमः॥
 686. ॐ सभावनाय नमः॥
 687. ॐ भूतालयाय नमः॥
 688. ॐ भूतपतये नमः॥
 689. ॐ अहोरात्राय नमः॥
 690. ॐ अनिन्दिताय नमः॥
 691. ॐ सर्वभूतवाहित्रे नमः॥
 692. ॐ सर्वभूतनिलयाय नमः॥
 693. ॐ विभवे नमः॥
 694. ॐ भवाय नमः॥
 695. ॐ अमोघाय नमः॥
 696. ॐ संयताय नमः॥
 697. ॐ अश्वाय नमः॥
 698. ॐ भोजनाय नमः॥
 699. ॐ प्राणधारणाय नमः॥
 700. ॐ धृतिमते नमः॥
 701. ॐ मतिमते नमः॥
 702. ॐ दक्षाय नमः॥
 703. ॐ सत्कृयाय नमः॥
 704. ॐ युगाधिपाय नमः॥
 705. ॐ गोपाल्यै नमः॥
 706. ॐ गोपतये नमः॥
 707. ॐ ग्रामाय नमः॥
 708. ॐ गोचर्मवसनाय नमः॥
 709. ॐ हरये नमः॥
 710. ॐ हिरण्यबाहवे नमः॥
 711. ॐ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः॥
 712. ॐ प्रकृष्टारये नमः॥
 713. ॐ महाहर्षाय नमः॥
 714. ॐ जितकामाय नमः॥
 715. ॐ जितेन्द्रियाय नमः॥
 716. ॐ गांधाराय नमः॥
 717. ॐ सुवासाय नमः॥
 718. ॐ तपः नम: ॥
 719. ॐ सक्ताय नमः॥
 720. ॐ रतये नमः॥
 721. ॐ नराय नमः॥
 722. ॐ महागीताय नमः॥
 723. ॐ महानृत्याय नमः॥
 724. ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः॥
 725. ॐ महाकेतवे नमः॥
 726. ॐ महाधातवे नमः॥
 727. ॐ नैकसानुचराय नमः॥
 728. ॐ चलाय नमः॥
 729. ॐ आवेदनीयाय नमः॥
 730. ॐ आदेशाय नमः॥
 731. ॐ सर्वगंधसुखावहाय नमः॥
 732. ॐ तोरणाय नमः॥
 733. ॐ तारणाय नमः॥
 734. ॐ वाताय नमः॥
 735. ॐ परिधये नमः॥
 736. ॐ पतिखेचराय नमः॥
 737. ॐ संयोगवर्धनाय नमः॥
 738. ॐ वृद्धाय नमः॥
 739. ॐ गुणाधिकाय नमः॥
 740. ॐ अतिवृद्धाय नमः॥
 741. ॐ नित्यात्मसहायाय नमः॥
 742. ॐ देवासुरपतये नमः॥
 743. ॐ पत्ये नमः॥
 744. ॐ युक्ताय नमः॥
 745. ॐ युक्तबाहवे नमः
 746. ॥ ॐ दिविसुपर्वदेवाय नमः॥
 747. ॐ आषाढाय नमः॥
 748. ॐ सुषाढ़ाय नमः॥
 749. ॐ ध्रुवाय नमः॥
 750. ॐ हरिणाय नमः॥
 751. ॐ हराय नमः॥
 752. ॐ आवर्तमानवपुषे नमः॥
 753. ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः॥
 754. ॐ महापथाय नमः॥
 755. ॐ विमर्षशिरोहारिणे नमः॥
 756. ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः॥
 757. ॐ अक्षरथयोगिने नमः॥
 758. ॐ सर्वयोगिने नमः॥
 759. ॐ महाबलाय नमः॥
 760. ॐ समाम्नायाय नमः॥
 761. ॐ असाम्नायाय नमः॥
 762. ॐ तीर्थदेवाय नमः॥
 763. ॐ महारथाय नमः॥
 764. ॐ निर्जीवाय नमः॥
 765. ॐ जीवनाय नमः॥
 766. ॐ मंत्राय नमः॥ ॐ शुभाक्षाय नमः॥
 767. ॐ बहुकर्कशाय नमः॥
 768. ॐ रत्नप्रभूताय नमः॥
 769. ॐ रत्नांगाय नमः॥
 770. ॐ महार्णवनिपानविदे नमः॥
 771. ॐ मूलाय नमः॥
 772. ॐ विशालाय नमः॥
 773. ॐ अमृताय नमः॥
 774. ॐ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः॥
 775. ॐ तपोनिधये नमः॥
 776. ॐ आरोहणाय नमः॥
 777. ॐ अधिरोहाय नमः॥
 778. ॐ शीलधारिणे नमः॥
 779. ॐ महायशसे नमः॥
 780. ॐ सेनाकल्पाय नमः॥
 781. ॐ महाकल्पाय नमः॥
 782. ॐ योगाय नमः॥
 783. ॐ युगकराय नमः॥
 784. ॐ हरये नमः॥
 785. ॐ युगरूपाय नमः॥
 786. ॐ महारूपाय नमः॥
 787. ॐ महानागहतकाय नमः॥
 788. ॐ अवधाय नमः॥
 789. ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः॥
 790. ॐ पादाय नमः॥
 791. ॐ पण्डिताय नमः॥
 792. ॐ अचलोपमाय नमः॥
 793. ॐ बहुमालाय नमः॥
 794. ॐ महामालाय नमः॥
 795. ॐ शशिहरसुलोचनाय नमः॥
 796. ॐ विस्तारलवणकूपाय नमः॥
 797. ॐ त्रिगुणाय नमः॥
 798. ॐ सफलोदयाय नमः॥
 799. ॐ त्रिलोचनाय नमः॥
 800. ॐ विषण्डागाय नमः॥
 801. ॐ मणिविद्धाय नमः॥
 802. ॐ जटाधराय नमः॥
 803. ॐ बिन्दवे नमः॥
 804. ॐ विसर्गाय नमः॥
 805. ॐ सुमुखाय नमः॥
 806. ॐ शराय नमः॥
 807. ॐ सर्वायुधाय नमः॥
 808. ॐ सहाय नमः॥
 809. ॐ सहाय नमः॥
 810. ॐ निवेदनाय नमः॥
 811. ॐ सुखाजाताय नमः॥
 812. ॐ सुगन्धराय नमः॥
 813. ॐ महाधनुषे नमः॥
 814. ॐ गंधपालिभगवते नमः॥
 815. ॐ सर्वकर्मोत्थानाय नमः॥
 816. ॐ मन्थानबहुलवायवे नमः॥
 817. ॐ सकलाय नमः॥
 818. ॐ सर्वलोचनाय नमः॥
 819. ॐ तलस्तालाय नमः॥
 820. ॐ करस्थालिने नमः॥
 821. ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः॥
 822. ॐ महते नमः॥
 823. ॐ छात्राय नमः॥
 824. ॐ सुच्छत्राय नमः॥
 825. ॐ विख्यातलोकाय नमः॥
 826. ॐ सर्वाश्रयक्रमाय नमः॥
 827. ॐ मुण्डाय नमः॥
 828. ॐ विरूपाय नमः॥
 829. ॐ विकृताय नमः॥
 830. ॐ दण्डिने नमः॥
 831. ॐ कुदण्डिने नमः॥
 832. ॐ विकुर्वणाय नमः॥
 833. ॐ हर्यक्षाय नमः॥
 834. ॐ ककुभाय नमः॥
 835. ॐ वज्रिणे नमः॥
 836. ॐ शतजिह्वाय नमः॥
 837. ॐ सहस्रपदे नमः॥
 838. ॐ देवेन्द्राय नमः॥
 839. ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥
 840. ॐ गुरवे नमः॥
 841. ॐ सहस्रबाहवे नमः॥
 842. ॐ सर्वांगाय नमः॥
 843. ॐ शरण्याय नमः॥
 844. ॐ सर्वलोककृते नमः॥
 845. ॐ पवित्राय नमः॥
 846. ॐ त्रिककुन्मंत्राय नमः॥
 847. ॐ कनिष्ठाय नमः॥
 848. ॐ कृष्णपिंगलाय नमः॥
 849. ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः॥
 850. ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः॥
 851. ॐ पद्मगर्भाय नमः॥
 852. ॐ महागर्भाय नमः॥
 853. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः॥
 854. ॐ जलोद्भावाय नमः॥
 855. ॐ गभस्तये नमः॥
 856. ॐ ब्रह्मकृते नमः॥
 857. ॐ ब्रह्मिणे नमः॥
 858. ॐ ब्रह्मविदे नमः॥
 859. ॐ ब्राह्मणाय नमः॥
 860. ॐ गतये नमः॥
 861. ॐ अनंतरूपाय नमः॥
 862. ॐ नैकात्मने नमः॥
 863. ॐ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः॥
 864. ॐ उर्ध्वगात्मने नमः॥
 865. ॐ पशुपतये नमः॥
 866. ॐ वातरंहसे नमः॥
 867. ॐ मनोजवाय नमः॥
 868. ॐ चंदनिने नमः॥
 869. ॐ पद्मनालाग्राय नमः॥
 870. ॐ सुरभ्युत्तारणाय नमः॥
 871. ॐ नराय नमः॥
 872. ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः॥
 873. ॐ नीलमौलये नमः॥
 874. ॐ पिनाकधृषे नमः॥
 875. ॐ उमापतये नमः॥
 876. ॐ उमाकान्ताय नमः॥
 877. ॐ जाह्नवीधृषे नमः॥
 878. ॐ उमादवाय नमः॥
 879. ॐ वरवराहाय नमः॥
 880. ॐ वरदाय नमः॥
 881. ॐ वरेण्याय नमः॥
 882. ॐ सुमहास्वनाय नमः॥
 883. ॐ महाप्रसादाय नमः॥
 884. ॐ दमनाय नमः॥
 885. ॐ शत्रुघ्ने नमः॥
 886. ॐ श्वेतपिंगलाय नमः॥
 887. ॐ पीतात्मने नमः॥
 888. ॐ परमात्मने नमः॥
 889. ॐ प्रयतात्मने नमः॥
 890. ॐ प्रधानधृषे नमः॥
 891. ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः॥
 892. ॐ त्रक्षाय नमः॥
 893. ॐ धर्मसाधारणवराय नमः॥
 894. ॐ चराचरात्मने नमः॥
 895. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः॥
 896. ॐ अमृतगोवृषेश्वराय नमः॥
 897. ॐ साध्यर्षये नमः॥
 898. ॐ आदित्यवसवे नमः॥
 899. ॐ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः॥
 900. ॐ व्यासाय नमः॥
 901. ॐ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः॥
 902. ॐ पर्ययोनराय नमः॥
 903. ॐ ऋतवे नमः॥
 904. ॐ संवत्सराय नमः॥
 905. ॐ मासाय नमः॥
 906. ॐ पक्षाय नमः॥
 907. ॐ संख्यासमापनाय नमः॥
 908. ॐ कलायै नमः॥
 909. ॐ काष्ठायै नमः॥
 910. ॐ लवेभ्यो नमः॥
 911. ॐ मात्रेभ्यो नमः॥
 912. ॐ मुहूर्ताहः॥
 913. क्षपाभ्यो नमः॥
 914. ॐ क्षणेभ्यो नमः॥
 915. ॐ विश्वक्षेत्राय नमः॥
 916. ॐ प्रजाबीजाय नमः॥
 917. ॐ लिंगाय नमः॥
 918. ॐ आद्यनिर्गमाय नमः॥
 919. ॐ सत् स्वरूपाय नमः॥
 920. ॐ असत् रूपाय नमः॥
 921. ॐ व्यक्ताय नमः॥
 922. ॐ अव्यक्ताय नमः॥
 923. ॐ पित्रे नमः॥
 924. ॐ मात्रे नमः॥
 925. ॐ पितामहाय नमः॥
 926. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः॥
 927. ॐ प्रजाद्वाराय नमः॥
 928. ॐ मोक्षद्वाराय नमः॥
 929. ॐ त्रिविष्टपाय नमः॥
 930. ॐ निर्वाणाय नमः॥
 931. ॐ ह्लादनाय नमः॥
 932. ॐ ब्रह्मलोकाय नमः॥
 933. ॐ परागतये नमः॥
 934. ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः॥
 935. ॐ देवासुरपरायणाय नमः॥
 936. ॐ देवासुरगुरूवे नमः॥
 937. ॐ देवाय नमः॥
 938. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः॥
 939. ॐ देवासुरमहामात्राय नमः॥
 940. ॐ देवासुरमहामात्राय नमः॥
 941. ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः॥
 942. ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः॥
 943. ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः॥
 944. ॐ देवातिदेवाय नमः॥
 945. ॐ देवर्षये नमः॥
 946. ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः॥
 947. ॐ विश्वाय नमः॥
 948. ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः॥
 949. ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥
 950. ॐ अचिंत्याय नमः॥
 951. ॐ देवात्मने नमः॥
 952. ॐ आत्मसंबवाय नमः॥
 953. ॐ उद्भिदे नमः॥
 954. ॐ त्रिविक्रमाय नमः॥
 955. ॐ वैद्याय नमः॥
 956. ॐ विरजाय नमः॥
 957. ॐ नीरजाय नमः॥
 958. ॐ अमराय नमः॥
 959. ॐ इड्याय नमः॥
 960. ॐ हस्तीश्वराय नमः॥
 961. ॐ व्याघ्राय नमः॥
 962. ॐ देवसिंहाय नमः॥
 963. ॐ नरर्षभाय नमः॥
 964. ॐ विभुदाय नमः॥
 965. ॐ अग्रवराय नमः॥
 966. ॐ सूक्ष्माय नमः॥
 967. ॐ सर्वदेवाय नमः॥
 968. ॐ तपोमयाय नमः॥
 969. ॐ सुयुक्ताय नमः॥
 970. ॐ शोभनाय नमः॥
 971. ॐ वज्रिणे नमः॥
 972. ॐ प्रासानाम्प्रभवाय नमः॥
 973. ॐ अव्ययाय नमः॥
 974. ॐ गुहाय नमः॥
 975. ॐ कान्ताय नमः॥
 976. ॐ निजसर्गाय नमः॥
 977. ॐ पवित्राय नमः॥
 978. ॐ सर्वपावनाय नमः॥
 979. ॐ श्रृंगिणे नमः॥
 980. ॐ श्रृंगप्रियाय नमः॥
 981. ॐ बभ्रवे नमः॥
 982. ॐ राजराजाय नमः॥
 983. ॐ निरामयाय नमः॥
 984. ॐ अभिरामाय नमः॥
 985. ॐ सुरगणाय नमः॥
 986. ॐ विरामाय नमः॥
 987. ॐ सर्वसाधनाय नमः॥
 988. ॐ ललाटाक्षाय नमः॥
 989. ॐ विश्वदेवाय नमः॥
 990. ॐ हरिणाय नमः॥
 991. ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः॥
 992. ॐ स्थावरपतये नमः॥
 993. ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः॥
 994. ॐ सिद्धार्थाय नमः॥
 995. ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः॥
 996. ॐ अचिन्ताय नमः॥
 997. ॐ सत्यव्रताय नमः॥
 998. ॐ शुचये नमः॥ 
 999. ॐ व्रताधिपाय नमः॥
 1000. ॐ पराय नमः॥
 1001. ॐ ब्रह्मणे नमः॥
 1002. ॐ भक्तानांपरमागतये नमः॥
 1003. ॐ विमुक्ताय नमः॥
 1004. ॐ मुक्ततेजसे नमः॥
 1005. ॐ श्रीमते नमः॥
 1006. ॐ श्रीवर्धनाय नमः॥
 1007. ॐ श्री जगते नमः॥
 1008. ॐ पूर्णमदः॥ पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
  ॐ शांतिः॥ शांतिः॥ शांतिः॥
 1009. अन्य समन्धित पोस्ट

शिव चालीसा 

द्वादश ज्योतिर्लिंग 

आरती शिवजी की 

मशशिव्रात्रि व्रत कथा , व्रत विdhi

सुंदरकांड पंचम सोपान

शिवसहस्त्र नामावली

शिवाष्टक स्तोत्र