श्री राम नाम तारक संस्कृत में

Shri Rama Nama Tarakam In Sanskrit

राम राम राम राम नाम तारकम्

 

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

 

 

 

राम राम राम राम नाम तारकम्

 

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

 

 

 

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

 

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

 

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

 

 

 

शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्

 

शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्

 

 

 

राम राम राम राम नाम तारकम्

 

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

 

 

 

वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्

 

वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्

 

 

 

आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्

 

आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्

 

 

 

राम राम राम राम नाम तारकम्

 

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

 

 

राम राम राम राम नाम तारकम्

 

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

Categorized in: