रातिजगा जेतल और दिवला

1 Article
1
0

जैतल का गीत जागो ए जैतल बाई, थाने जगावन आई-2 तातो सो पानी लाई, तेल उबटना लाई-2 नहावो जैतल बाई, थाने न्हीलावन आई। पात पीताम्बर लाई, सुंदर सी चुनड़ी लाई-2 ओढो ओढो जैतल…

Continue Reading