महामृत्युंजय मन्त्र का भावार्थ | Hindi meaning of the Maha Mritunjay Mantra

महामृत्युंजय मन्त्र का भावार्थ Hindi meaning of the Maha Mritunjay Mantra ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |  उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् || अन्वय : – ॐ  सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे …

महामृत्युंजय मन्त्र का भावार्थ | Hindi meaning of the Maha Mritunjay Mantra Read More