पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल

2   Articles
2
0

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी     सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी ,ऊबा बारण जी , आवो पितरा बैठो जाजम…

Continue Reading
0

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण   सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी , ऊबा बारण जी  | आवो पितरा बैठो जाजम ढाल…

Continue Reading