अथ श्रीदुर्गासप्तशती तीसरा ATH SHREE DURGASAPTSHATI 1 st CHAPTER

अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोऽध्यायः | ATH SHREE DURGASAPTSHATI 1 st CHAPTER

॥ श्रीदुर्गायै नमः ॥ अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोऽध्यायः श्रीदुर्गासप्तशती मेधा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा बताते हुए मधु-कैटभ-वधका प्रसङ्ग सुनाना विनियोगः श्रीदुर्गासप्तशती ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री …

अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोऽध्यायः | ATH SHREE DURGASAPTSHATI 1 st CHAPTER Read More