आड़ी बाड़ी सोना री बाड़ी

यो बड घेर घुमेर रह्यो जी | पितर जी राती जगे के गीत |

यो बड घेर घुमेर रह्यो जी | पितर जी राती जगे के गीत | पितर जी यो बड घेर घुमेर रह्यो जी, ओ जीका छ अड बड पान सवाई मालन …

यो बड घेर घुमेर रह्यो जी | पितर जी राती जगे के गीत | Read More